Udfører

Assistance, faglig sparring, undervisning og uvildig rådgivning vedr.:

- Drift og driftsledelse af afløbssystemer og renseanlæg.

- Udviklingsprojekter vedr. biogas, biomasse (slam), overfladevand, og spildevand.

- Biologiske, kemiske og mekaniske processer til behandling, håndtering, og produktion af biogas, biomasse, overfladevand og spildevand.

- Dialog og samarbejde mellem ejerkommune(r), myndighed og vandselskab.

- Nøgletal mhp. optimering af drifent.

Analyser af:

- Proces- og driftekniske udfordringer.

- Biologiske, kemiske, mekaniske og termiske processer til håndtering og behandling af spildevand og slam, samt biogasproduktion,  mhp.optimeret drift.

- Spildevandsudledninger, -sammensætning, og konsekvenser på modtagende renseanlæg.

- Belastning, energi- og ressourceforbrug.

Kompetencegrundlag

Biologiske, kemiske, mekaniske og termiske processer til behandling, håndtering og produktion af biogas, biomasse (slam) og spildevand:

- Civilingeniør, miljøteknik, DTU.

- Driftsleder, spildevandssystemer, COK.

- Supplerende ledelseskurser og træning.

- 20 års erfaring med drift og analyse af processer og teknik til behandling, håndtering og produktion af biogas, biomasse og spildevand.

Drifts-, personale- og projektledelse:

- Driftslederuddannelse, Spildevandssystemer, COK.

- Supplerende ledelseskurser og træning.

- 12 år som drifts-, personaleleder, ansvarlig for drift og vedligehold af rense- og biogasanlæg, samt arbejdsmiljø, -sikkerhed og sundhed for operatører og teknikere. Samt håndtering håndtering af ekstremvejrs- og forureningshændelser, uheld og ulykker, samt musikfestivaller.

- Ledelse af anlægs- og udviklingsprojekter, ofte i tæt samarbjede med rådgivere og/eller forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Undervisning

- Operatører og teknikkere i håndtering af spildevand, slam og biogas.

- Operatører og teknikkere i bioogiske, kemiske og mekaniske processer.

- Administrative og politiske ledere i gældende dansk lovgivning vedr. spildevand og slam, samt i samarbejdet med og rapportering til ejerkommune og myndigheder. 

Thomas H. Eriksson. Tel: 61 78 47 64, E-mail: the(a)the-wte.dk


Tidligere projekter:

Faxe Forsyning A/S. Analyse af ludforbrug.

Analyse af ludforbrug til pH-regulering ifm. biogasproduktion.

Massebalancer, klaringstanke og returslamstyring.

Undervisning af driftsoperatører, om massebalancer, slamalder, klaringstanksprocesser og returslamstyring mhp. optimering af nitrifikations- og denitrifikationsprocesserne, reducering af energiforbruget og øget hydraulisk kapacitet.  

Afskæring af tre renseanlæg.

Driftsteknisk og økonomisk analyse af belastning, kapacitet, samt energimæssig og økonomisk besparelse ved afskæring af 3 renseanlæg, samt nødvendig udvidelse af  modtageanlægget.

Afskæring eller ombygning af aktiv slam-anlæg til rodzoneanlæg.

Driftsteknisk og -økonomisk analyse af potentialet ved afskæring, eller ombygning af et ældre aktiv slam anlæg til rodzoneanlæg, eller afskæring til et nærtliggende aktiv slam anlæg.

Centraliseret slambehandling.

Driftsteknisk og økonomisk analyse og estimering af ekstra energiproduktion, samt miljø- og klimabelastning, ved transport og centraliseret behandling af overskudsslam fra ca. 20 mindre renseanlæg på to store centrale anlæg.

Energineutralitet eller -produktion

Analyse og beregning af nødvendige tiltag for at tilpasse et traditionelt 125.000 PE Aktiv Slam renseanlæg til at blive energineutralt eller  energiproducerende.

Analysen viste et reelt potentiale for at tilpasse anlægget til at blive energineutralt. Dog fordrer det en del maskinstilpasninger vand- og slambehandlingsprocesserne.

Biogasmotor

Analyse af energipotentiale og udredning af nødvendige driftstiltag for at sikre opretholdelsen af motordriften, ved implementering af biogasmotor. Analysen viste et stort energipotentiale, dog kræves der løbende fokus på et kontinuert udtag af overskudsslam,  forafvanding og fokus på varmebalancen for at opretholde en stabil  biogasproduktion.

Pyrolyse eller forgasning

Analyse og beregning af energipotentialet, samt vurdering af  driftstekniske muligheder, fordele og ulemper, ved pyrolyse eller forgasning af overskudslam på renseanlæg.

Optimering af slamfortykning forud for udrådning.

Udskiftning af udstyr og tilpasning af polymer- og spædevandssystemerne til forafvanding af biologisk overskudsslam inden udrådning. Analyse af procesdata og laboratorieanalyser viser at polymerforbruget er reduceret, mere end 90% per kg TS indpumpet, langt over den forventede reduktion.  Ydermere viste det sig at stofomsætningen og biogasproduktionen steg 10% per kg TS indpumpet.

Driftsteknisk vurdering af overflade vs. bundbeluftning

Driftsteknisk og økonomisk analyse af fordele og ulemper ved udskiftning af overflade beluftning til bundbeluftning.

Et skift fra overflade- til bundbeluftning vil uden tvivl spare energi, da energieffektiviteten er væsentlig større ved bundbeluftning.

Men omkostningerne til service og vedligehold kan stige markant, da adgangsforholdene til diffusorer kan være besværglig og kan fordre udstyr som kraner og/eller specialiseret servicefolk.

Elasticiteten af diffusormembranerne aftager over tid pga. ælde og diverse aflejringer. Reduktion af diffusorelasticiteten medfører hurtigt et fald i energieffektiviteten og dermed en stigning i energiforbruget.

Udskiftning af filter til teknisk vand

Udskiftning af filtre, til filtrering af renset spildevand til brug som procesvand, medførte væsentligt bedre driftsstabilitet og oppe-tid på flere slambehandlingsprocesser, samt en markant reduktion i dyre vagtudkald.