Kompetencer og erfaringer:

Drift og produktion:

- Analyser af biologiske, kemiske, mekaniske og termiske processer til behandling, håndtering og produktion af biogas, biomasse (slam), restfraktioner, overflade- og spildevand.

- Analyser af energi- og ressourceforbrug.

- Analyser af nye eller ændrede udledninger af industrielt spildevand.

- Driftsmæssige konsekvenser ved nye eller ændrede industrielle udledninger.

- Fejlsøgning ved driftsproblemer.

- KPI'er (nøgeltal) tmhp. driftsoptimering.

Undervisning:

- Biologiske, kemiske, mekaniske og termiske processer, der anvendes til behandling, håndtering og produktion af biogas, biomasse, overflade og spildevand.

- Lovgivning vedr. drift, driftsledelse, miljø og spildevand, samt dialog, rapportering og samarbejde med beredskab og myndigheder.

Rådgivning og sparring vedr.:

- Nye eller ændrede industrielle udledninger.

- Anlægs-, udviklings- og vedligeholdelsesprojekter.

- Dialog og samarbejde med beredskab og myndigheder.

- Drift og vedligehold.


Kontakt: Thomas H. Eriksson. Tel.: +45 61 78 47 64. Email:the(snabel A)the-wte.dk 


Projekter:

Halsnæs Spildevand A/S: Svovlbrintegener i trykledningssystem.

Analyse af årsag til svovlbrintedannelse og mulige løsningsforslag.

Faxe Spildevandscenter A/S: Ludforbrug.

Analyse af ludforbrug til pH-regulering ifm. biogasproduktion.

Fors A/S: Udnyttelse af spildvarme fra biogasproduktion.

Analyse, beregning og udarbejdelse af løsningsforslag til udnyttelse af spildvarme fra termofil biogas produktion.

FORS A/S: Massebalancer, klaringstanke og returslamstyring.

Undervisning af driftsoperatører, om massebalancer, slamalder, klaringstanksprocesser og returslamstyring mhp. optimering af nitrifikations- og denitrifikationsprocesserne, reducering af energiforbruget og øget hydraulisk kapacitet.

FORS A/S: Afskæring af renseanlæg.

Driftsteknisk og økonomisk analyse af belastning og kapacitet, samt energimæssig og økonomisk besparelser ved afskæring af 2 renseanlæg, til et 3. nærtved liggende renseanlæg, samt fastlæggelse af nødvendige tilpasninger på det modtagende anlæg.

FORS A/S: Afskæring eller ombygning.

Driftsteknisk og økonomisk analyse af potentialet ved afskæring, eller ombygning af et ældre aktiv slam anlæg til rodzoneanlæg, eller afskæring til et nærtliggende aktiv slam anlæg.

FORS A/S: Centraliseret slambehandling.

Driftsteknisk og økonomisk analyse af potentiel energiproduktion, samt miljø- og klimabelastning ved centraliseret behandling af overskudsslam fra 20 renseanlæg på to centrale anlæg.

FORS A/S: Energineutralt eller -producerende renseanlæg.

Gennemgang af maskiner og processer og analyse af data fra laboratorie og SCADA-system, samt udarbejdelse af forslag til udskiftning og tilpasning af materiel og processer for at omlægge et traditionelt 125.000 PE renseanlæg til energineutral eller -producerende drift.

FORS A/S: Biogasmotor.

Analyse af potentiel energiproduktion og afdækning af nødvendige driftstiltag for at sikre opretholdelse af stabil motordrift.

Roskilde Forsyning A/S: Pyrolyse eller forgasning. 

Analyse og beregning af energipotentiale, samt vurdering af driftstekniske muligheder, fordele og ulemper, ved pyrolyse eller forgasning af overskudslam på renseanlæg.