Erbjuder

Assistans, oberoende rådgivning, professionel sparring och undervisning rörande:

- Drift och driftsledning av avloppssystem och reningsverk.

- Udvecklingsprojekt rörande: biogas, biomassa (slam), dagvatten, och spillvatten.

- Biologiska, kemiska och mekaniska processer till hantering, produktion och rening av biogas, biomassa, dagvatten och spillvatten.

- Dialog och samarbete mellan kommun(er) , myndigheter och VA-bolag.

- Nyckeltal med avseende på optimering av driften.

Analys av:

- Driftstekniska problem.

- Biologiska, kemiska, mekaniska och termiska processer till hantering, behandling och produktion av  biogas, biomassa (slam och spillvatten, med avseende på optimerad drift.

- Spillvatten, innehåll och konsekvens på mottagande reningsverk.

- Last, energi och resursförbruk.

Thomas H. Eriksson. Tel: +45 61 78 47 64, E-mail: the(a)the-wte.dk


Utförda projekt och uppdrag

Faxe Forsyning A/S (VA-bolag). Analys av lutkonsumtion

Analys av lutkonsumtion till pH justering på industriel spillvatten till biogasproduktion.

Massbalans, sedimentering och returslamskontrol

Undervisning av operatörer och teknikker i slambalans, slamålder, sedimentation och returslamskontrol, med avseende på optimering av reningsprocesserna och minskad energiförbruk.

Nedläggning av 3 reningsverk och omläggning av flödet

Driftsteknisk och ekonomisk analys av ökad last, kapacitetsbehov och drift, vid nedläggning av tre reningsverk och omläggning av flödet till ett större verk.

Nedläggning eller ombyggnad till rotzonanläggning

Analys av driftsteknisk och ekonomisk potential, samt miljö- och klimatpåverkan, vid nedläggning, eller ombyggnad av ett äldre aktiv slam verk till en rotzonanläggning, eller omläggning av flödet till ett större aktiv slam verk.

Central slamhantering

Driftsteknisk och ekonomisk analys av potentiel energiproduktion, samt miljö- og klimatpåverkan, vid transport och rötning av slam, från 20 mindre reningsverk, på två stora centrala verk.

Energineutralitet eller -produktion

Analys av drift och nödvendiga åtgärder för anpassning av, ett 125.000 PE traditionellt aktiv slam reningsverk, till energineutral, eller -producerande drift.

Stabil drift av biogasmotor

Analys av energipotential och nödvändiga åtgärdar för att säkra stabil drift av biogasmotor.

Pyrolys eller gasifiering

Analys av energi och driftsteknisk potential, fördelar och nackdelar vid pyrolys eller termisk gasifiering av slam och annat avfall från spillvattenreningen..