Kompetens och erfarenheter

Drift och produktion:

- Analyser av biologiska, kemiska, mekaniska och termiska processer för behandling, hantering och produktion av biogas, biomassa (slam), kvarvarande fraktioner, yt- och avloppsvatten.

- Analyser av energi- och resursförbrukning.

- Felsökning av driftsproblem.

- Operativa och processtekniske konsekvenser av nya eller ändrade industriutsläpp.

- KPI (nyckeltal) för operativ optimering.

Rådgivning och sparring:

- Analyser av nya eller ändrade industriella utsläpp.

- Bygg- och utvecklingsprojekt.

- Dialog och samarbete med beredska och myndighet .

- Drift och underhåll.

Undervisning:

- Biologiska, kemiska, mekaniska och termiska processer som används för behandling, hantering och produktion av biogas, biomassa, yt- och avloppsvatten.


Kontakt: Thomas H. Eriksson. Tel.: +45 61 78 47 64. Email: the(snabel A)the-wte.dk 


Projekt

Halsnæs Spildevand A/S: Vätesulfidgener i tryckledningssystemet:

Analys av orsak till vätesulfidbildning i trycksat spillvattensystem och möjliga lösningsförslag.

Faxe Spildevand A/S: Lut konsumtion:

Analys av lut konsumtion för pH-reglering av industrielt spillvatten innan rötkammare (produktion av biogas).

Fors A / S: Utnyttjande av spillvärme från biogasproduktion.

Analys, beräkning och design av teknisl lösningsförslag för användning av spillvärme från termofil biogasproduktion.

FORS A/S: Massbalanser, sedimentations tankar och hantering av returslam:

Undervisning av operatörer i massbalanser, slamålder, processer i sedimentations tankar och hantering av returslam med avseende på optimering av nitrifikations- och denitrifikationsprocesser, minskad energiförbrukning och ökad hydraulisk kapacitet.

FORS A/S: Avskärning av reningsverk:

Operativ och ekonomisk analys av last och kapacitet samt energi- och ekonomiska besparingar genom att avskärma 2 reningsverk till ett näraliggande verk. Bestämning av nödvändiga anpassningar på mottagande verk.

FORS A/S: Avskärning eller ombyggnad:

Operativ och ekonomisk analys av potentialen vid ombyggnad av ett äldre reningsverk till rotzon eller avskärning till ett näraliggande reningsverk. 

FORS A/S: Centraliserad slambehandling:

Operativ och ekonomisk analys av potentiell energiproduktion samt miljö- och klimatpåverkan från centraliserad behandling av överskottsslam från 20 reningsverk på två centrala anläggningar.

FORS A/S: Energineutral eller producerande reningsverk:

Granskning av maskiner och processer, samt analys av data från laboratorium och SCADA-system för utarbetande av förslag för utbyte och anpassning av utrustning och processer för att omvandla en traditionell reningsanläggning på 125 000 PE till energineutral eller -producerande drift.

FORS A/S: Biogasmotor:

Analys av potential och förslag till av nödvändiga operativa åtgärder för upprätthållande av stabil motordrift.

Roskilde Forsyning A/S: Pyrolys eller gasifiering:

Analys av energipotentialen, samt bedömning av operativa möjligheter, fördelar och nackdelar, genom pyrolys eller förgasning av överskottsslam vid reningsverk.